Noudatamme kansainvälisen merenkulun ohjeita

Kuljettaessasi ja käsitellessäsi vaarallisia aineita kiinnitä huomiota niiden huolelliseen pakkaamiseen ja säilytykseen. Tee vaarallisesta aineesta ilmoitus hyvissä ajoin. Näin varmistamme yhdessä toimintamme turvallisuuden.

Säilytys

Vaarallisia aineita on säilytettävä satama-alueella asianmukaisissa tiloissa ja niille erikseen varatulla alueella. Säilytyksessä on erityisesti otettava huomioon aineiden yhteisvaikutus ja huolellinen erottelu säilytystilassa. Radioaktiivisia tai räjähdysaineita ei saa varastoida ilman satamaviranomaisen lupaa satama-alueelle.

Käsittely

Vaarallisen aineen lastauksessa ja purkamisessa on otettava soveltuvin osin huomioon kansainvälisessä merenkulussa vakiintuneesti noudatettavat ohjeet. Vaarallisen aineen käsittelyssä työpaikalla on oltava henkilö, jolla on käytettävissään ja joka tuntee kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) koodin mukaiset käsittely- ja hätätilanneohjeet.

Ennakkoilmoitus vaarallisesta aineesta

Lastiin sisältyvästä räjähdysvaaran, paloherkkyyden tai muiden sellaisten ominaisuuksien johdosta vaaralliseksi katsottavista aineista, jotka on sisällytetty IMGD-koodiin, on jätettävä satamaviranomaiselle kirjallinen selitys ennen laivan saapumista satama-alueelle. 


Ilmoitus vaarallisesta aineesta

Lähettäjän tai laivaajan on ennen vaarallisen aineen satama-alueelle toimittamista ja aluksen päällikön hyvissä ajoin ennen purkamistyön aloittamista annettava satamalle ja lastaus- ja purkamistyöstä vastaavalle työnjohtajalle kirjallinen selvitys vaarallisesta aineesta. 

Ilmoitusten tekotapa

Ilmoitukset tehtävä satamalle sähköisesti tai faksilla 24 tuntia ennen tavaraerän saapumista satama-alueelle. Viikonloppuina tai arkipyhinä tapahtuvasta tuonnista/viennistä on jätettävä ilmoitus 24 tuntia aikaisemmin edeltävänä arkipäivänä. Vaarallisten aineiden ennakkoilmoitus.

Ilmoituksen laiminlyönti

Mikäli vaarallista ainetta ei ole edellä tarkoitetulla tavalla pakattu, merkitty tai siitä ei ole tehty ilmoitusta tai ennakkoilmoitusta, satamaviranomainen voi kieltää sen purkamisen aluksesta tai tuomisen maitse satama-alueelle taikka ryhtyä muihin turvallisuustoimiin.

Lue lisää Safety First- turvallisuusoppaasta: